Nederlands

 1. Waarom deze privacyverklaring?

We hechten veel waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. We gebruiken die persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van 27 april 2016.

Met deze privacyverklaring willen we duidelijk maken hoe we jouw persoonsgegevens eventueel verwerken en wat jouw rechten zijn. Door gebruik te maken van deze website ga je expliciet akkoord met deze privacyverklaring en de verwerking van je persoonsgegevens.

 1. Bedrijfsgegevens

Je vindt onze gegevens en contactinformatie op de contactpagina.
BTW: BE 0673657872

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken enkel de persoonsgegevens die we nodig hebben en bewaren die slechts tijdelijk. Als we ze doorgeven aan derde partijen, dan sluiten we met hen een verwerkersovereenkomst waarin zij jouw privacy garanderen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we op deze website verwerken.

3.1 Contactinformatie

3.1.1 Formulieren

Als je een formulier invult, bewaren we de ingevulde gegevens niet op deze website. Deze worden verzonden naar onze mailbox. Dit is nodig om met jou te kunnen communiceren.

 1. Welke andere persoonsgegevens verwerken we?

4.1 Statistieken (Google Analytics)

Wanneer je naar onze website surft, bewaren we bepaalde gegevens in Google Analytics zoals bijvoorbeeld je browsertype, besturingsprogramma, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s je bezocht enz. Deze statistieken zijn volledig anoniem. We gebruiken ze om het surfgedrag van bezoekers te analyseren en de website te optimaliseren.

4.2 Cookies

4.2.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die je computer opslaat wanneer je een website gebruikt. Ze brengen o.m. informatie over je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie en websitebezoek in kaart.

4.2.2 Welke cookies gebruiken we op deze site?

 • _ga, _gat en _gid: analyseren je websitebezoek via Google Analytics.

Deze cookies zijn anoniem en slaan geen persoonsgegevens van jou op.

4.2.3 Hoe kan je cookies uitschakelen?

Je kan cookies uitschakelen of verwijderen, al zal onze website in dat geval misschien niet optimaal meer werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan vind je hier instructies voor verschillende browsers:

 1. Hoe beveiligen we jouw bezoek en gegevens?

Deze website wordt beveiligd op 3 niveaus:

 • Regelmatige automatische updates dichten eventuele softwarelekken en verbeteren de beveiliging van deze site.
 • SSL beveiligt jouw verbinding met deze site zodat je gegevens niet kunnen worden onderschept door hackers.
 • De firewall filtert alle verkeer naar deze site en voorkomt zo malware en hacking. Vergelijk het met de virusscanner op je PC.
 1. Welke rechten heb jij?

Als bezoeker en gebruiker heb je rechten die betrekking hebben op je persoonsgegevens. Het zijn en blijven jouw gegevens.

Wil je één van die rechten inroepen? Stuur ons dan even een mailtje via het contactformulier. We verwerken je aanvraag binnen 30 dagen nadat jij je identiteit hebt bewezen.

6.1 Recht op informatie

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we verwerken. Op deze website en in deze privacyverklaring doen we er alles aan om dat helder te maken. Heb je toch een vraag? Geef ons dan gerust een seintje.

6.2 Recht op inzage en rechtzetting

Je beschikt over het recht om alle persoonsgegevens die we van jou hebben verwerkt, in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.

6.3 Recht op beperking van verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten onder deze voorwaarden:

 • Tijdens de periode die we nodig hebben om de juistheid van je persoonsgegevens te controleren in geval van betwisting.
 • Tijdens de periode die we nodig hebben om de aanwezigheid van gronden voor het wissen van je persoonsgegevens te beoordelen.
 • Bij onrechtmatige gegevensverwerking, als je verzoekt om beperking van de verwerking i.p.v. het wissen van je persoonsgegevens.
 • Als we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en jij ze nodig hebt voor een rechtsvordering.

6.4 Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht om je op elk moment te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor je eerder toestemming gaf.

6.5 Recht om je te verzetten tegen automatische besluitvorming

De persoonsgegevens die we via deze website verzamelen, worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming.

6.6 Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Als je je persoonsgegevens wil overdragen naar een andere verwerker, dan bezorgen we jou deze graag in een leesbare vorm.

6.7 Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen onder deze voorwaarden:

 • Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld.
 • Wanneer we je persoonsgegevens enkel hebben verzameld op basis van jouw toestemming.
 • Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gronden voor de verwerking bestaan.
 • Wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.
 • Wanneer je persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

6.8 Recht om klacht in te dienen

Ben je van mening dat we jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

 1. Wijzigbaarheid van deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt aangepast. Raadpleeg deze daarom regelmatig. Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 8 mei 2021.

 1. Wijzigen van cookievoorkeuren

Indien je op deze website toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan je deze instelling te allen tijde wijzigen.

Français

 1. Pourquoi cette déclaration de confidentialité?

Nous attachons une grande importance à la protection de votre vie privée et de vos données personnelles. Nous n’utilisons ces données personnelles que conformément au règlement général sur la protection des données (AVG ou GDPR) du 27 avril 2016.

Avec cette déclaration de confidentialité, nous voulons préciser comment nous traitons éventuellement vos données personnelles et quels sont vos droits. En utilisant ce site Web, vous acceptez explicitement cette déclaration de confidentialité et le traitement de vos données personnelles. 

 1. Informations sur la société

 Vous pouvez trouver nos coordonnées et nos coordonnées sur la page de contact.

TVA: BE 0673657872

 1. Quelles données personnelles traitons-nous?

Nous ne traitons que les données personnelles dont nous avons besoin et ne les stockons que temporairement. Si nous les transmettons à des tiers, nous conclurons avec eux un accord de traitement dans lequel ils garantissent votre vie privée.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles que nous traitons sur ce site Web.

3.1 Coordonnées

3.1.1 Formulaires

Si vous remplissez un formulaire, nous n’enregistrons pas les données saisies sur ce site Web. Ceux-ci sont envoyés à notre boîte aux lettres. Ceci est nécessaire pour pouvoir communiquer avec vous.

 1. Quelles autres données personnelles traitons-nous?

 4.1 Statistiques (Google Analytics)
Lorsque vous naviguez sur notre site Web, nous stockons certaines données dans Google Analytics telles que votre type de navigateur, votre programme d’exploitation, le lieu probable de consultation, l’heure et le jour de la consultation, les pages que vous avez visitées, etc. Ces statistiques sont totalement anonymes. Nous les utilisons pour analyser le comportement de navigation des visiteurs et pour optimiser le site Web.

4.2 Cookies

4.2.1 Que sont les cookies?

Les cookies sont de petits fichiers texte que votre ordinateur stocke lorsque vous utilisez un site Web. Ils mappent des informations sur votre type de navigateur, système d’exploitation, emplacement géographique et visite du site Web, entre autres.

4.2.2 Quels cookies utilisons-nous sur ce site?

 • _ga, _gat et _gid: analysez la visite de votre site Web via Google Analytics.

Ces cookies sont anonymes et ne stockent aucune de vos données personnelles.

4.2.3 Comment désactiver les cookies?

Vous pouvez désactiver ou supprimer les cookies, bien que notre site Web puisse ne pas fonctionner de manière optimale dans ce cas. Voulez-vous toujours ajuster les paramètres des cookies? Ensuite, vous trouverez ici des instructions pour différents navigateurs:

 1. Comment sécurisons-nous votre visite et vos données?

Ce site est sécurisé sur 3 niveaux:

 • Des mises à jour automatiques régulières ferment les fuites logicielles et améliorent la sécurité de ce site.
 • SSL sécurise votre connexion à ce site afin que vos données ne puissent pas être interceptées par des pirates.
 • Le pare-feu filtre tout le trafic vers ce site et empêche ainsi les logiciels malveillants et le piratage. Comparez-le avec le scanner de virus sur votre PC.

 1. Quels droits avez-vous?

En tant que visiteur et utilisateur, vous disposez de droits relatifs à vos données personnelles. Ce sont et resteront vos données.Voulez-vous invoquer l’un de ces droits? Envoyez-nous un email via le formulaire de contact. Nous traiterons votre demande dans les 30 jours après que vous ayez prouvé votre identité.

6.1 Droit à l’information
Vous avez le droit de savoir quelles données personnelles nous traitons. Nous faisons tout notre possible pour que cela soit clair sur ce site Web et dans cette déclaration de confidentialité. Avez-vous encore une question? N’hésitez pas à nous appeler.

6.2 Droit d’accès et de rectification
Vous avez le droit de consulter toutes vos données personnelles que nous avons traitées. Vous pouvez faire modifier ou supprimer des données personnelles incorrectes ou incomplètes.

6.3 Droit à la limitation du traitement
Vous avez le droit d’arrêter (temporairement) le traitement de vos données personnelles dans ces conditions:

 • Pendant la période pendant laquelle nous avons besoin de vérifier l’exactitude de vos données personnelles en cas de litige.
 • Pendant la période pendant laquelle nous avons besoin d’évaluer l’existence de motifs de suppression de vos données personnelles.
 • En cas de traitement illicite des données, si vous demandez la limitation du traitement au lieu de supprimer vos données personnelles.
 • Si nous n’avons plus besoin de vos données personnelles aux fins du traitement et que vous en avez besoin pour une action en justice.

6.4 Droit de retirer son consentement
Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement des données personnelles pour lesquelles vous avez préalablement donné votre consentement.

6.5 Droit de s’opposer à la prise de décision automatique
Les données personnelles que nous collectons via ce site Web ne sont pas utilisées pour la prise de décision automatique.

6.6 Droit à la portabilité des données personnelles
Si vous souhaitez transférer vos données personnelles à un autre sous-traitant, nous nous ferons un plaisir de vous les fournir sous une forme lisible.

6.7 Droit à l’oubli
Vous avez le droit de faire supprimer vos données personnelles dans ces conditions:

 • Lorsque vos données personnelles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles nous les avons initialement collectées.
 • Lorsque nous n’avons collecté vos données personnelles que sur la base de votre consentement.
 • Lorsque vous vous opposez au traitement et qu’il n’y a pas de motifs impérieux pour le traitement.
 • Lorsque vos données personnelles ont été traitées illégalement.
 • Lorsque vos données personnelles doivent être supprimées conformément à une obligation légale.


6.8 Droit de déposer une plainte
Pensez-vous que nous avons traité illégalement vos données personnelles? Ensuite, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée.

 1. Modifiabilité de cette déclaration de confidentialité

Il est possible que cette déclaration de confidentialité soit ajustée à l’avenir. Par conséquent, consultez-le régulièrement. Cette déclaration de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le 8 mai 2020.

 1. Modification des préférences de cookies 

Si vous avez autorisé sur ce site Web à utiliser des cookies non fonctionnels, vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment.